Jaarverslag 2022

Concept 26 april 2023

Jaarverslag vereniging Dorpsbelangen Midlaren over 2022

Midlaren bruiste van de activiteiten afgelopen jaar. We sportten, fietsten, schaatsten, hebben elkaar ontmoet, het dorp mooier en biodiverser gemaakt en via verschillende wegen iets voor elkaar betekend. Velen zetten zich in voor een of meer activiteiten. Mensen leren elkaar via deze samenkomsten kennen en verrijken zo het leven in ons dorp. In het Midlaarder Kabinet hebben we kunnen nalezen wat er allemaal gebeurde.

De eerste opdracht van de vereniging Dorpsbelangen Midlaren is om de belangen van het dorp en de dorpelingen te behartigen. In dit jaarverslag vertellen we wat en hoe we dat in 2022 gedaan hebben.

We zien Dorpsbelangen Midlaren als een paraplu. We proberen mensen te stimuleren om elkaar te ontmoeten en ons leven en de leefomgeving beter/mooier te maken en we zetten ons in om een grote diversiteit aan activiteiten te accommoderen. We onderhouden contact met dorpsinitiatieven, overheden, buurgemeenschappen en beheren de middelen van het dorp en helpen waar gewenst met verwerven van middelen. Afgelopen jaar stond naast intensiveren van de contacten, verkeer, leefomgeving en voorzieningen ook verduurzaming op de agenda.

Dorpsgemeenschap

Versterken van de onderlinge band, dat is een van onze speerpunten. In dat kader haalden we met de nieuwe redactie van het Kabinet op 12 mei 2022 de diverse clubs bij elkaar en spraken over verwachtingen en wensen.  Dat werd zeer op prijs gesteld en krijgt zeker een vervolg. Dat eerste onderlinge gesprek vond plaats in de tuinzaal van De Rieshoek te Noordlaren en daar hebben we gelijk een belangrijk onderwerp te pakken: Midlaren heeft de mogelijkheden om in eigen dorp bijeen te komen zien slinken. De Barn is dicht, de pizzeria is erg succesvol maar daardoor ook amper voor ons dorp inzetbaar en Meerzicht is in de winter beperkt open. Waar Noordlaren zelfs twee ‘eigen honken’ heeft, is dat in Midlaren niet zo. Bij de ijsbaan is een overdekte plek, maar voor vergaderingen is dat ongeschikt. De ijsvereniging heeft aangegeven dat ze wil verkennen of ‘Nummer 15’ kan worden opgeplust. Er zijn meer opties. Moet Midlaren meer gaan samenwerken met Noordlaren, zoals diverse dorpelingen ons vroegen? Welke  mogelijkheden zijn er om aan te sluiten bij het nieuwe Scouting-gebouw dat op het surfstrand komt? Op 12 mei spraken we af dat Dorpsbelangen de diverse mogelijkheden voor een eigen accommodatie verkent.

De banden met Noordlaren zijn daarna aangehaald; ook Midlaarder dorpsactiviteiten zijn bij de Rieshoek welkom. Ook wat betreft verkeer (doorfietsroute en wegindeling) en leefomgeving (bloemenranden etc) staan de lijnen naar de buren open. Met Scouting en de gemeente is veelvuldig overlegd. Pas begin 2023 werd duidelijk dat dit clubhuis er daadwerkelijk gaat komen. De mogelijkheden voor het upgraden van het ijsclubgebouw moeten nog verder in beeld gebracht worden. Als de mogelijkheden beter in beeld zijn, gaan we bij de dorpelingen aftasten hoe tegen de verschillende opties aangekeken wordt.

Waar ooit ‘burenhulp’ via vaste patronen van wijkhoofden en buren verliep, is zorg voor elkaar nu facultatiever geworden. Wel is er een groep ‘Burenhulp’ met vrijwilligers die bewoners die aandacht of hulp nodig hebben probeert te steunen. De aandacht die het Midlaarder Kabinet voor dit werk heeft laat zien dat de oude structuur met wijkhoofden nu op eigentijdse wijze vorm krijgt. Dorpsbelangen heeft de coördinator Henk Harbers uitgenodigd om te bespreken hoe eea loopt en deze vorm van onderlinge steun versterkt kan worden. Publicaties in de dorpskrant vervullen daarin zeker een functie.

In Midlaren hangt een AED (bij Roos Renting aan de Groningerstraat) en er is een team van vrijwilligers. Roeleke Ketelaar coördineert dit, maar ziet het aantal bijscholers teruglopen. Afgelopen jaar kwam de vraag op of er een tweede aan de Tolhuisweg kan komen, liefst in de buurt van het sportveld. De zoektocht naar een tweede plek en middelen om dat te verwezenlijken is ingezet.

Verbeter de onderlinge communicatie, zo vroegen de clubs aan het bestuur van Dorpsbelangen.

De app-groep info@midlaren is gestart en had eind 2022 ruim tachtig deelnemers. Het kostte enige moeite om dit AVG-proof op te zetten. Het is een eenzijdige app-groep: we attenderen mensen op gebeurtenissen en activiteiten etc., maar er vindt geen uitwisseling plaats.  We tasten af welke informatie wel en welke  minder gewenst is.

Het Midlaarder Kabinet loopt gesmeerd. Er is een ruim aantal redactieleden dat zorgt voor gevarieerde verhalen en beelden over het dorp. Dat helpt om de onderlinge betrokkenheid te vergroten. De website heeft nog een beperkte rol.

Verkeer

Op verkeersgebied was 2022 een oogstjaar. Na onze acties in voorgaande jaren kwam de gemeente nu eindelijk in actie om de gevaarlijke situaties aan de Groningerstraat te verminderen. Over de wegaanpassing is intensief overlegd met dorpelingen. Voor een ingrijpende verbouwing was geen geld, dus het moest met beperkte middelen. Begin 22 is het fietspad afgesloten, en zoals de Vereniging Veilig Verkeer ons eerder adviseerde, het fietsverkeer naar de rijweg gebracht. De situatie nu, met versmallingen in de weg, is voor velen een verbetering; de snelheid van auto’s loopt terug, kinderen kunnen buiten spelen en wandelaars kunnen veilig lopen, hoewel dit nog op alle plekken op  de Groningerstraat zo is. Dorpsbelangen heeft niet alleen bij het plannen maken maar ook bij de uitvoering en latere aanpassingen een grote rol gespeeld. Met Noordlaren en Zuidlaren wisselen we onze ervaringen uit en stemmen we af.

Het tweede verkeersitem van 2022 betreft een snelfietsroute. De provincies Drenthe en Groningen werken samen met de gemeenten Tynaarlo en Groningen aan een snelfietsverbinding tussen Zuidlaren en de stad. Mogelijk kunnen we dat aangrijpen om de wegaanpassingen van de Groningerstraat verder aan te passen. Snelverkeer moet ervaren dat ze te gast zijn in een woondorp. Met bloembakken alleen lukt dat beperkt.

Wateroverlast Hunebedpad

Na verschillende klachten over de wateroverlast op en rond het Hunebedpad heeft de gemeente Tynaarlo de direct aanwonenden en landeigenaren bij elkaar geroepen om over het probleem en mogelijke oplossingen te spreken. Er is een drietal oorzaken benoemd die elk om een eigen oplossing vragen. Het enige dat er tot nu toe is gebeurd is dat er op het Hunebedpad, vlak voor de Groningerstraat, een kleine verhoging (drempel) is aangelegd, die moet verhinderen dat het zand van het Hunebedpad over de Groningerstraat heen in de tuinen aan de overzijde van de weg terecht komt. Of dat werkt, hebben we nog niet kunnen vaststellen. We zijn in afwachting van de verdere maatregelen van de gemeente.

Nieuw gemeentebestuur

In het voorjaar 2022 kregen we een nieuw gemeentebestuur. We hebben alle wethouders voor een kennismakingsgesprek aan tafel genood. Dat waren plezierige gesprekken. We hebben de wethouders uitgelegd hoe we als dorp functioneren, waar we mee bezig zijn en wat onze standpunten zijn. Zo zijn Midlaren in Zicht, ontwikkeling Noordma, de verkeerssituatie op de Groningerstraat en de doorfietsroute, huisvesting van de Scouting, de mestproblematiek en nog een paar zaken uitvoerig besproken. Omgekeerd hadden de wethouders de indruk dat wij een goed georganiseerd dorpsleven hebben met prettige en directe contacten met de gemeente. We hebben afgesproken elkaar jaarlijks te spreken en tussendoor de lijnen open te houden.

Leefomgeving

De werkgroep Midlaren in Zicht presenteerde op de jaarvergadering van 4 maart haar aanpak. Die begint met onderzoeken hoe onze leefomgeving in elkaar zit en waar de bewoners die biodiverser willen maken. Onderdeel van dat onderzoek is een Landschapsbiografie over Midlaren, gemaakt door studenten en te vinden op de website. Ook is er een compacte papieren versie gemaakt die Dorspbelangen aanbiedt aan nieuwe bewoners en gasten (zoals de nieuwe wethouders).

Werkgroepleden ondervroegen Midlaarders en nodigden hen uit voor een fietstocht om het landschap samen te beschouwen (op 12 mei). Dat resulteerde in een Ambitieplan. Prioriteit nummer een bloeiende akkerranden, daarna bloeiende struiken als meidoorns en leefgebieden voor wilde bijen, hazen en patrijzen. Midlaren in Zicht volgt die dorpsprioriteiten met een ambitieplan dat door Dorpsbelangen is omarmd en op midlaren.net is gepubliceerd. In overleg met Dorpsbelangen is subsidie gezocht voor de uitvoering waarmee in 2023 begonnen kan worden. Eerdere ‘vergroeningsprojecten’, zoals de roggelelies, zijn opgenomen in het ambitieplan. Het gaat met name om de zoektocht naar akkers om de roggelelies uit te poten. De werkgroep bestaat uit Ina Huesken, Carla Engelsman, Michiel Kanon, Niesco Loerop, Reinoud Tjallema, Ineke Noordhoff en Ite Buist.

Verduurzaming

Op initiatief van Dorpsbelangen is er in 2022 een werkgroep Duurzame Energie Midlaren gevormd. Doel van de werkgroep is om het bewustzijn van de dorpelingen ten aanzien van de verduurzaming van hun huis te vergroten en daartoe ook handreikingen te doen. De werkgroep heeft zich verdiept in allerlei regelingen en door bezoeken aan allerlei bijeenkomsten is de kennis verdiept. Het plan werd opgevat om een informatiebijeenkomst te houden en een Open Duurzame huizenroute – beiden zijn voorbereid in 2022 en begin 2023 uitgevoerd. De werkgroep bestaat uit Roos Renting (voorzitter), Cor van der Sterren, Geske Barendregt, Toon van der Hammen en Rik Timmer.

Sportveldcommissie

De sportveldcommissie weet in het seizoen elke dinsdagavond een aardig kluitje Midlaarders op de been te krijgen. – van jong tot (ja echt) oud. Na de warming-up is er doorgaans flink wat animo voor een sportieve partij voetbal – met een derde helft als vaste afsluiter.

En eens per jaar weten ze het hele dorp aan de bal te brengen tijdens het jaarlijkse volleybaltoernooi. Sommige teams (of zijn het families?) hebben er een eigen shirt voor aangeschaft. De kids sprongen er tijdens het toernooi van 2022 eromheen op het kussen dat voor de gelegenheid naast het vast speeltoestel was opgeblazen. Jos Hogenbirk was altijd de spin in het web om van een droge ijsbaan een volleybalveld te maken. Het overlijden van Jos wordt zwaar gevoeld; het wordt nooit meer zoals het was . Maar de sportveldcommissie weet het zeker: Jos zou ook willen dat we doorgaan. Dus op 9 september 2023 komt er weer een volleybaltoernooi. En ook gaan de  jaarlijkse ‘werkochtenden’ door om het veld te onderhouden en te zorgen dat de jeu-de-boulesbaan klaar ligt voor gebruik. De sportveldcie bestond in 2022 uit Walter Geerts, Jos Hogenbirk, Michiel Kanon, Marjan Kunst en Marij Emmely Schievink.

Dorpsfeestcommissie

De dorpsfeestcommissie zorgde voor een divers programma in 2022. Een paasvuur i.s.m. de ijsvereniging, een barbecue gecombineerd met een fietstocht + huttenbouw voor de kids. Daarnaast een  oliebollen-, flessen- en papieractie om de kas te spekken voor het dorpsfeest dat in 2024 wordt georganiseerd in de vorm van een weekend a la festival De Hongerige Wolf. Door Corona is de traditionele nieuwjaarsborrel naar de achtergrond geraakt. Dat wordt echter in de aanloop naar het dorpsfeest in 2024 weer opgepakt. Ook traditionele activiteiten als paasontbijt en eieren zoeken staan dan weer op de agenda.

Keik Midlaren

Op 25 en 26 juni vond Keik!Midlaren weer plaats. Op negen plekken zijn de kunsten van 23  kunstenaars en twee schilders ‘aan het werk’ tentoongesteld tussen 13 en 17 uur.

Op één locatie zijn de schilderijen van 7 Midlaarder dames te bewonderen, een groot plezier. Op één locatie heerste corona onder de kunstenaars, zij bleven binnen achter de ramen maar het publiek was er niet minder om.Op één locatie hingen de kunstwerken van kinderen die de week ervoor een workshop hadden gehad bij een kunstenaar vanuit Keik!Midlaren. Daar konden mensen ook gratis een steekijsje krijgen. 

Naar schatting zijn er 100 bezoekers per dag geweest. 

Het was een groot en gezellig succes!

IJsvereniging

Vorige winter hebben we geen ijs op de ijsbaan gehad. Noordlaren heeft 1 dag ijs gehad en wel op tweede kerstdag. ’s Ochtends konden de kinderen er schaatsen en ’s middags was er een marathon. Enkele bestuursleden van onze club hebben de ‘collega’s ‘ uit Noordlaren geholpen. 

De activiteiten van de IJsclub, als er ijs is, bestaan uit het runnen van de koek en zopie en het organiseren van activiteiten op het ijs als strijkijzer gooien, wedstrijdje korte baan, darts, mini-elfstedentocht, priksleeën e.d. De laatste jaren ging er veel energie naar de koek en zopie en weinig naar het organiseren van activiteiten. In 2023 willen we een vrijwilligerspoule oprichten zodat er meteen als er ijs is, we ook activiteiten kunnen organiseren naast de koek en kopie.

Sinds 2022 heeft de IJsclub er een nieuwe activiteit bij: het organiseren van het paasvuur.

Jachtveld

Het Jachtveld Midlaren heeft afgelopen jaar ook weer het wild geïnventariseerd. Er zijn  20 reeën geteld. Het aantal konijnen is voor myxomatose en een virale ziekte bijna verdwenen. Wel gaat het goed met de dassen en vossen. In het voorjaar heeft het wild onder meer last van loslopende honden. Dat geeft jonge dieren zoals reekalveren en jonge hazen en bodembroeders veel onrust en vergroot de kans dat de jongen worden opgegeten of door hun ouders worden verstoten. De secretaris van het jachtveld, Niesco Loerop, zal in het Midlaarder kabinet ingaan op het ontstaan van het jachtveld en aandacht vragen voor de natuur in onze omgeving en hoe die te respecteren.

Bewoners

Midlaren verjongt en vernieuwt, maar er zijn ook mensen uit ons dorp verdwenen door overlijden of vertrek.

Titie Tinge overleed op 1 juli. Haar hele 84 jarige leven woonde ze (en werkte tot 1990 als boerin) op de boerderij aan het Heiveen.

Op 15 september overleed Jan Willem Koekkoek, nog maar 55 jaar oud was de ‘shovelkoning’, een term die Johan van der Helm in zijn In memoriam gebruikte.

In 2022 op 27 oktober overleed Barthold Lichtenbelt na een ziekbed. Hij was 75 jaar.

Confronterend was het abrupte overlijden van Jos Hogenbirk die op 30 oktober verongelukte met zijn motorfiets. Na een spontane oproep hing het dorp de Midlaarder vlag halfstok ten afscheid.

Op 22 december 2022 overleed op 81 jarige leeftijd Ria van der Helm, echtgenote van Stef van der Helm. Samen woonden zij jarenlang in hun boerderij aan de Esweg en runden daar hun boerenbedrijf, later ook met ‘kamperen bij de boer’.

Het jaar 2022 begon met de geboorte van Mees Joep Vos op 1 januari. De trotse ouders zijn Maaike Overkamp en Alien Vos. Via de werkgroep Help Oekraine, kreeg Midlaren er twee nieuwe tijdelijke bewoners bij: Anastasyia en Milada landden bij Gertjan en Geske na hun vlucht uit Oekraine. In het Midlaarder kabinet worden nieuwe inwoners voorgesteld.

Bestuurssamenstelling

Na de Algemene Ledenvergadering op 4 maart 2022 bestond het bestuur uit:

  • Hilde van Ree, voorzitter
  • Ineke Noordhoff, secretaris
  • Robert Mulder, penningmeester
  • Anneloes Stoetman,
  • Vacature beleid en verkeer

We hebben de vacature in de loop van het jaar kunnen invullen middels Rik Timmer.

Hij is ervaren en was na zijn pensionering gelukkig bereid ons weer te komen versterken. Rik was eerder ook bestuurder in Midlaren. 

Kascommissie

Na de controle van Hetty van der Worp en Trudy Steenhuis is op de jaarvergadering het financiële verslag goedgekeurd. Hetty van der Worp is beschikbaar voor de kascontrole in 2023. Voor de tweede plaats in de kascommissie die volgens rooster rouleert, meldde zich tijdens de vergadering geen vrijwilliger. Later is Cees Hut bereid gevonden de controle van de kas met Hetty op zich te nemen.

Verslag pennigmeester

Hierbij de jaarrekening over 2022. De cijfers spreken redelijk voor zich. Er is relatief veel geld binnengekomen door ontvangen subsidies en er is over zowel 2021 als 2022 contributie geïnd. De uitgaven/ kosten zijn per grootboekrekening terug te lezen. Aan het eind van 2022 stonden we er financieel nog steeds prima voor  Van belang is te beseffen dat dit uitgavenniveau bij onze reguliere jaarlijkse inkomsten niet haalbaar is.