Midlaren onder dak – concept nota maart 2024

Concept nota vanuit Bestuur ver. Dorpsbelangen Midlaren

Midlaren is een levendig dorp. Helaas zonder dorpshuis maar wel met een sportveld annex ijsbaan. Toen Hilde van Ree begin 2022 aantrad als voorzitter van Dorpsbelangen stelde het bestuur prioriteiten: activiteiten stimuleren en dorpsinitiatieven steunen, organiseren dat we een goede plek hebben voor activiteiten en sociale samenhang faciliteren. Midlaren barst van de initiatieven, er komt zelfs een driedaags festival deze zomer. We fietsen, voetballen, spelen volleybal, timmeren, planten en schilderen samen. De app groep brengt verbinding en ook de jaarlijkse meet-up met alle dorpsinitiatieven brengt verband. Lees de Kabinetten voor meer informatie over wat er allemaal gebeurt. Dit stuk gaat over de vraag: hoe staat het met die plek?

In mei 22 werd voor het eerst met elkaar gesproken over ‘een eigen plek’ voor het dorp. Inmiddels zijn vier opties verder verkend: – medegebruik van het nieuwe Scouting gebouw, een nieuw gebouwtje bij de ijsbaan, een groter gebouwtje bij de ijsbaan en gebruikmaken van de Rieshoek in Noordlaren.  Hieronder een update.

  • Scouting – Deze club krijgt na lang onderhandelen een onderkomen op het surfstrand. Formeel mag de club dat niet uitlenen of verhuren. De wethouder heeft inmiddels toegezegd dat hierop voor Midlaarder initiatieven een uitzondering komt.  Scouting krijgt een zaal waar grotere groepen mensen bijeen kunnen komen (zo’n 100 mensen). Daar kunnen ook Midlaarder bijeenkomsten plaatsvinden. Het gebouw zal binnenkort neergezet worden, zo verwachten we.
  • De Rieshoek in Noordlaren is voor initiatieven uit het buurdorp te huur.  Hier is een prettige zaal waar we diverse malen bijeenkomsten met rond de 30 mensen hebben georganiseerd. Er is ook een grote zaal (voormalige gymnastieklokaal) beschikbaar. De Rieshoek wordt door een maatschappelijke organisatie gerund waar we goede banden mee hebben. De voormalige school heeft prettige ruimten van verschillenden grootte en menig Midlaarder zit er in de organisatie en ‘weet waar de koffie staat’. De huur van ruimtes hier kost voor ons 60-100 euro.
  • Nummer 15. In mei 2022 meldde de voorzitter dat de ijsvereniging broedt op een nieuwe en grotere bergruimte. Onderzocht werd of dat te combineren is met de aanleg van stromend water, toilet en mogelijk uit te breiden naar andere activiteiten (sportveldgebruikers, atelierfunctie oid?). Een initiatiefgroepje van ‘sportveldgebruikers’ (Michiel, Geske, Marij-Emmely, Chris en Ralph) ging daarmee aan de slag en presenteerde op de jaarvergadering van 2023 een schets van een mogelijk nieuw gebouw – groter dan nu. Afgesproken werd dat dit plan verkend zou worden bij de gemeente (wat kan en mag er?), overlegd met de bewoners en voorzien van een kostenplaatje. Om met het laatste te beginnen: de kosten daarvan bleken de geschatte 1 ton ver te overstijgen. Het plan werd in de ijskast gezet en een andere aanvliegroute gekozen.

De initiatiefgroep hield op advies van de Brede Overleggroep Kleine Dorpen dit najaar een enquête om te horen of er draagvlak is voor uitbreiding van nr 15 en zo ja in welke vorm. Dat was bedoeld als een open vraag. De resultaten presenteren ze  in de dorpskrant van het voorjaar 2024. Door de voorgeschiedenis zijn er helaas misverstanden ontstaan. Sommigen dachten dat de ‘eerste schets’ ook ‘het plan’ was, enkelen zagen een voetbalkantine verschijnen waar ze blij van werden, maar andere bewoners raakten ongerust over mogelijke overlast of zagen zelfs een soort ‘zuipkeet’ opdoemen. Dit trekken we ons aan. Als vereniging Dorpsbelangen hadden we over de status van de plannen duidelijker moeten communiceren.

Op grond van al dat voorwerk en de enquêteresultaten zetten we nu een volgende stap. We zien dat het huidige nr 15 vervallen raakt (en zelfs onder water staat) en het bestuur van Dorpsbelangen steunt de initiatiefnemers die verbetering van het onderkomen willen met om te beginnen goede bergruimte voor de ijsvereniging, liefst met stromend water, een klein keukenblok en sanitair. Ook veel dorpelingen geven aan die richting op te willen. Daarin krijgen we de gemeente mee, zo bleek uit ons laatste overleg met B en W. Het college heeft als ambitie ‘elk dorp onder dak’ en staat open voor een voorstel. Daarbij gelden wel harde randvoorwaarden: de gemeente wil een dorpsbreed gedragen plan en eist een goede beheerconstructie waardoor gebruikers aanspreekbaar zijn. Het gaat daarbij onder meer om naleving van de algemene plaatselijke verordening. Dat betekent dat een vernieuwde nr 15 tot uiterlijk een uur na afloop van een activiteit ‘in bedrijf’ mag zijn. En feitelijk is er geen vergunning voor het schenken van alcohol.

Dorpsbelangen ziet goede kansen om steun en geld te mobiliseren voor vernieuwing van nr 15 en wil zich daarvoor inzetten. De enquête maakt helder dat het accent moet blijven liggen op klein, rustig en alleen voor eigen inwoners. En dat we goed moeten definiëren welke activiteiten op welke plaatsen wel en welke niet kunnen plaatsvinden. Hieronder vinden jullie onze visie op welke activiteiten op welke plek. Daarna sluiten we af met hoe we verder gaan.

Volle ijsbaan

Laten we beginnen met de grootste activiteit: ijspret. Dat vindt buiten plaats. Dat loopt goed – Midlaarders hebben vooral waardering voor de goede organisatie, het grote plezier en de onderlinge verbinding die dat geeft. Zelfs toen de ijspret in Noordlaren stillag en honderden mensen naar Midlaren kwamen, waren de reacties uit het dorp positief. De vrijwilligers maakten soep en warme chocomel  onder primitieve omstandigheden. Een iets beter keukenblok is dan zeker welkom. Net als een toilet, maar we hoeven de schaatsers niet ‘in een gebouw’ te ontvangen. Wel moeten we een volgende keer iets meer aandacht geven aan de verkeersstroom.

Grotere bijeenkomsten buiten

We hebben het carbidschieten met feestgedruis achteraf en andere grote incidentele zomerfeesten. Aangezien dat doorgaans privé- aangelegenheden zijn (en ivm drank en geluid wel vergunningplichtig) , kan dat niet plaatsvinden op het gemeenschappelijke sportcomplex. Nummer 15 hoeft daar dus ook niet op afgestemd te worden. Het paasvuur van de Feestcommissie is op de es en maakt gebruik van tenten.

De vierjaarlijkse dorpsfeesten vinden traditioneel wel plaats op het sportveld. Daarvoor wordt apart een evenementenvergunning gevraagd en ook zijn er dan tijdelijke partytenten. Een toilet in nr 15 is dan zeker prettig, maar geen harde voorwaarde want tijdelijk zijn ook mobiele toiletten aan te voeren. De gemeente geeft alleen vergunning als het voor dorpelingen en door dorpelingen is.

Ook het volleybaltoernooi hoort natuurlijk op het sportveld. Er wordt flink aangemoedigd en nagepraat. Zolang het geen drankgelach wordt met luidsprekers en dansmuziek, wordt iedereen daar blij van. Wel geldt hiervoor: het sportveld is voor Midlaarders. Een wedstrijd waarin Tynaarlo het team uit Vries afdroogt, hoort niet op ons sportveld.

Datzelfde geldt voor een dorps-BBQ , plantjesruilbeurs of andere activiteiten op het sportveld: alleen als het voor en door Midlaarders is.

Beperkte bijeenkomsten buiten

Frequenter zijn de kleinere evenementen op het sportveld, zoals het voetballen op dinsdagavond tot een mooie traditie is gegroeid. En wie weet ontstaan er nieuwe (sportieve) groepsactiviteiten.  Dat zou prachtig zijn. En natuurlijk is er dan vaak een nazit; tenslotte gaat het om de activiteit maar ook om de onderlinge contacten. In de gemeentelijke verordening duurt die nazit tot maximaal een uur na de gebeurtenis en wordt er geen alcohol geschonken. Daarbij kan een onderkomen prettig zijn, maar nr 15 moet nadrukkelijk geen ‘gezellige voetbalkantine’ worden, daarover is de enquête klip en klaar.

Grotere bijeenkomsten binnen

We hebben jaarvergaderingen, quiz-avonden, nieuwjaarsrecepties, lezingen en dergelijke activiteiten waar nu eens 20 mensen komen, maar soms ook 60 bewoners. Ooit fungeerde een toenmalig dorpscafé als ‘thuisbasis’, maar met de huidige horeca hebben we sterk wisselende ervaringen. Logisch want soms past een dorpsactiviteit gewoon niet in hun exploitatie, maar het maakt dat we op zoek moeten naar alternatieven. Die zijn er gelukkig. In het nieuwe Scouting gebouw komt ruimte die we mogen huren, in de Rieshoek kunnen we goed terecht, soms kunnen we bij Meerzicht en De Bloemert aankloppen en ook lijkt het erop dat een van de oude boerenschuren door de nieuwe bewoners wordt opengesteld – een beetje zoals voorheen De Barn functioneerde. Nr 15 hoeft daarom niet afgestemd te worden om dit soort gebeurtenissen.

Kleinere bijeenkomsten binnen

In ons dorp wordt heel wat vergaderd. De feestcommissie, het ijsbestuur, de kunstenaars die Keik voorbereiden, het bestuur van Dorpsbelangen en vele andere groepjes. Veel van dit soort bijeenkomsten vinden bij iemand thuis plaats, maar soms is het ook prettig om het op een gemeenschappelijke plek te doen. Dorpsbelangen gaat de Midlaarder initiatieven consulteren over hun behoefte aan een kleine binnen-vergaderruimte. Als nr 15 meer wordt dan een bergkast voor materiaal van de ijsvereniging valt te denken aan een kleine binnenruimte waarin toilet, keukenblok en een grote tafel met zo’n tien stoelen eromheen. Je zou er bv ook een AED-cursus voor eigen inwoners kunnen organiseren. En nestkastjes in elkaar kunnen timmeren met kinderen of een andere gemeenschappelijke activiteit. Rond het gebruik ontstaan dilemma’s. Vraag is of een cursus ‘paasstukjes maken’ of een yogales in nr 15 kan plaatsvinden.  De initiatiefgroep van nr 15 beveelt aan: ja dat kan, maar zorg dat er geen concurrentie ontstaat voor ondernemers en beperk het tot de Midlaarder gemeenschap. Dus geen persoonlijke verjaardagfeestjes of familiebijeenkomsten. Dat vinden we goede uitgangspunten. We toetsen bij de clubs welke behoefte er is.

Hoe nu verder?

Een nieuw gebouwtje op het sportveld gaat gepaard met dilemma’s. Moeten waterleiding en riolering worden doorgetrokken, wat kost dat en wie betaalt de rekening? De antwoorden zijn mede afhankelijk van de analyse: wie gaan er gebruik van maken? Dorpsbelangen, als eigenaar van de opstal, onderzoekt daarom dit voorjaar nader bij Midlaarder clubs welke behoeften er leven. Dat doen we in individuele gesprekken met de clubs en tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van Midlaarder initiatieven op 27 maart 2024. Ook treden we in overleg met de direct omwonenden op 13 mei 2024 om te peilen hoe zij staan tegenover een verbeterd en mogelijk iets vergroot onderkomen. Mede op basis van de enquêteresultaten en de nadere verkenning zal Dorpsbelangen komen met randvoorwaarden voor een vernieuwde nummer 15. Dat koppelen we terug naar het dorp op de jaarvergadering op 28 juni 2024. Besluit de ledenvergadering akkoord te gaan met de aanpak, dan komen we deze zomer bij de uitvoering. Er is een bouwteam nodig dat het ontwerp, vergunning, financiering en realisatie oppakt. Ook moet er een beheerteam gevormd worden die het gebruik, de schoonmaak en het onderhoud regelt. En dat alles graag zodanig dat het hele dorp meedenkt, meeleeft en meewerkt.

Kortom: werk aan de winkel. Deze zomer schenken we klare wijn.

Het bestuur van de vereniging Dorpsbelangen:

Hilde van Ree, voorzitter

Ineke Noordhoff, secretaris

Roos Renting, penningmeester

Rik Timmer

Michiel Kanon