Concept notulen Dorpsbelangen Midlaren 2022

Jaarvergadering vereniging Dorpsbelangen  Midlaren dd 4 maart  2022 in de Noordman, Noordlaren

Voorzitter Herman van Dop is helaas ziek. Hij laat zich verontschuldigen. Anneloes neemt de leiding van de vergadering. Namens het bestuur aanwezig: secretaris Ineke Noordhoff, penningmeester Robert Mulder en te benoemen nieuw lid Hilde van Ree.

 • 1 Opening
  • Dank Noordmannen dat we dit fijne onderkomen mogen gebruiken
  / Welkom gasten, Winanda Hoegen van BOKD en later Gerrie Koopman (docent Van Hall Leeuwarden) Emiel en Froukje, studenten die werken aan een Landschapsbiografie Midlaren.
 • 2 Vaststellen agenda
 • 3 Jaarverslag over 2021
 • Ineke licht toe. Laatste jaarvergadering was op 21 mei 2019 (met boottocht), verslag en jaarverslagen over 2019 en 2021 zijn via het kabinet gepubliceerd en goedgekeurd door het dorp. Dat was een ‘corona-procedure’ zonder dorpsbijeenkomst.
 • Jaarverslag over 2021 ligt nu ter tafel en zal op de website Midlaren.net gepubliceerd worden. Afgelopen jaar zijn grote stappen gezet op de volgens onze statuten belangrijke aandachtsgebieden van Dorpsbelangen (verkeer, infrastructuur, omgeving en groen).

Glasvezel is afgerond – Rik Timmer licht nog verder toe. Driekwart bewoners heeft snel internet dat op initiatief van de vereniging in ons dorp is gerealiseerd.

Op gebied van verkeer zijn eindelijk stappen gezet om de vaart eruit te halen in de Groningerstraat. Er zijn teveel fietsers van verschillende snelheid op het smalle tweezijdige fietspad, dus dat is gesloten, zoals ook het advies van Veilig Verkeer Nederland was en de verkeersafdeling van de gemeente. De weg is aangepast, daarbij is Dorpsbelangen betrokken. We hebben dorpelingen geïnformeerd, individueel, via een bijeenkomst, nieuwsbrieven en stukken in het Kabinet. Het is nog even wennen voor de gebruikers.

Reacties uit de zaal: Roos kan voor het eerst weer in de voortuin zitten. Hij ziet een rustiger verkeersbeeld ondanks twee incidenten. Marco ervaart dat, maar ziet ook onrust door sterk afremmen van auto’s die de bloembak te laat opmerken en daarna weer optrekken. Rik licht toe dat de aanduidingen nog geëvalueerd worden en er ruimte is voor aanpassingen. Dorpelingen leveren daarvoor suggesties aan die we meenemen.

Ook op gebied van omgeving en groen zijn leuke dingen bereikt. Naast de plantjesmarkt en de roggelelie die herkweekt wordt bij veertig Midlaarders, ging ‘Midlaren in zicht’ van start, een project om bewoners en Nationaal Park Drentsche Aa met elkaar te verbinden.  Na de pauze volgt een toelichting hierop.

Verder overzicht van ontwikkelingen in bewoners. Daaraan worden nog toegevoegd:

Groningerstraat 27, Marco, Roelien, Mirte en Sanne.

Ook een overzicht van de activiteiten van de verenigingen zoals de feestcommissie, de ijsvereniging en het kabinet. Indrukwekkend wat er allemaal in Midlaren gebeurt.

Financieel verslag – Robert Mulder, penningmeester geeft een toelichting. Onze reserves zijn licht aangevuld. Verder waren er weinig onttrekkingen. Komend jaar komt er weer Keik Midlaren. Ook heeft de gemeente een budget voor ‘opstart’ van de vereniging. Die moet voor 1 mei besteed worden. Ideeën zijn welkom. Zo wordt er gesproken over een tweede AED, kost doorgaans zo’n 1500 euro. Bij het sportveld? Of samenwerken met de Bloemert? Aanschaf en onderhoud is voor rekening van de gemeenschap. Inmiddels zijn er ruim 20 vrijwilligers die ook regelmatig bijgeschoold worden. Roeleke Ketelaar coördineert dit.

Verslag kascommissie. Hettie van der Worp en Trudy Steenhuis keurden de jaarcijfers goed. Ze konden beiden helaas niet bij de vergadering zijn.

Bestuurssamenstelling. Voorstel herbenoeming Ineke Noordhoff (laatste periode van drie jaar). Voordracht nieuw lid Hilde van Ree. Bij acclamatie akkoord. De zaal is blij en heeft alle vertrouwen in het team. Huidige team en rooster:

 • Ineke Noordhoff (sinds 2016, herbenoemd in 2019. herb in  2022 tot 2025)
 • Robert Mulder (sinds 2017 herb in 2020, herb. in 2023 tot 2026)
 • Anneloes Stoetman, benoemd 2021 (herb in 2024 en 2027 tot 2030)
 • Hilde van Ree, benoemd 2022 (herb. In 2025 en 2028 tot 2031)

Hilde is bereid voorzitter te worden en Anneloes draagt ook een fysieke hamer over aan Hilde. Die dankt en geeft aan dat ze met het team bijeen gaat zitten om de lijn voor komende drie jaar te bepalen. Daarvoor wordt ook input van het dorp gevraagd. Bij de rondvraag en tweede deel van de bijeenkomst komen enkele zaken naar voren. Zoals verduurzaming, dorpsapp, website, jongerenactiviteiten. Dorpsbelangen Midlaren zal voor de zomer terugkoppelen naar het dorp. Het eerste wat dorpelingen gaan merken is dat de ledenadministratie wordt geactualiseerd. Ter tafel ligt daarvoor al een inschrijflijst.

Hilde dankt voor het vertrouwen.

Het dorp heeft veel profijt gehad van de leden die nu afscheid nemen en voor hun inspanningen en bijdragen bedankt worden met een applaus en een fles. Roos Renting (van 2012 tot 2021) die niet alleen veel werk verzette voor glasvezel en het verkeer, maar bovendien administratief en qua communicatie belangrijke bijdragen leverde. Hij zorgt bovendien dat dorp grondbezitter is: we kochten het pad langs de plankensloot, waar een bank kwam en een insectenhotel. Rik Timmer (van 2014 tot 2020) – ‘We missen Rik’,  vat Robert zijn verdiensten samen. Rik kan hoofd- en bijzaken scheiden, is een buitengewoon ervaren bestuurder die weet hoe de wereld werkt. Hij had een grote bijdrage bij glasvezel en verkeer, en veel andere zaken. Rik geeft aan dat we hem kunnen bellen. Ook Roos maakt dat gebaar. Gert Poppema (van 2014 tot 2021) vertrok in verband met persoonlijke omstandigheden. Hij is niet aanwezig, maar het bestuur zal hem  de dank persoonlijk overbrengen. Gert is ook niet helemaal weg, hij doet de whatsappgroep voor het alarm.

Hilde schetst de bijdrage van Herman, als voorzitter (benoemd in 2013, herbenoemd in 2016 en 2019, einde derde termijn 2022). Hij toonde zich een doener, gewend om door te pakken. Stevig in het contact met de gemeente en recht op zijn doel af. Herman vond ook het informele deel van de vergadering belangrijk en toonde zich ook zeer betrokken bij de bestuursleden en dorpelingen persoonlijk. Bij ziekte of als het moeilijk werd, stapte hij er onvervaard op af.

In zijn periode zijn belangrijke dingen voor elkaar gebracht, zoals het verkeer, glasvezel en dergelijke grote zaken.

Rondvraag

 • Hilde brengt Hermans punt in: wil en kan het dorp iets betekenen voor mensen uit de Oekraine? Kunnen we bv woonruimte regelen (of huren) en mensen opvangen? Wie wil hier energie in steken?
 • Communicatie via website en dorpsapp.
 • Jongerenactiviteiten
 • Samenwerking met Rieshoek? Dat is collectief project van maatschappelijke organisaties. Kan Midlaren daarbij aansluiten?
 • Kunnen er bij de scheiding Mid-en Noordlaren bankjes komen om de dorpen met elkaar in gesprek te brengen?
 • Met heggetjes erlangs zodat de vogels ook heen en weer kunnen over de provinciegrens
 • Kan de Schutsweg tot fietspad ontwikkeld worden?