Overleg Midlaarder initiatieven 2024

Op 27 maart 2024 zijn alle Midlaarder initiatieven bijeen geroepen om hun activiteiten voor komend jaar af te stemmen. De bijeenkomst is in De Rieshoek en begint om acht uur.

De agenda ziet er als volgt uit:

  • Opening
  • Voorstelrondje en plannen voor komend jaar
  • Festival12-14 juli
  • Communicatie (krant, app-groep, website)
  • Dorp onder dak – Hoe gaan we verder met ‘nummer 15’ op het ijsbaanterrein? Zie bijgevoegde conceptvisie van de vereniging Dorpsbelangen
  • Vanuit Dorpsbelangen ter info: Snelfietsroute, verkeer Groningerstraat en Noordma
  • Wat verder ter tafel komt
  • Rondvraag

Verslag van het overleg vorig jaar (op 22 maart 2023) is in de dorpskrant gepubliceerd:

Overleg Midlaarder initiatieven

In 2022 hebben we als bestuur van Dorpsbelangen voor het eerst met alle commissies in Midlaren om de tafel gezeten. Dat beviel iedereen goed en daarom hebben we op 22 maart 2023 weer met elkaar afgesproken. Deze keer waren vertegenwoordigd: de werkgroep Duurzame Energie Midlaren, Midlaren in Zicht, Dorpsfeestcommissie, Keik, IJsclub Midlaren, Sportveldcommissie, Jachtveld, Kabinet, AED organisatie, Natuurplatform Drentsche Aa en Dorpsbelangen. Veel van de aanwezigen bleken in meerdere commissies te zitten.

Dorpsbelangen heeft als belangrijk punt op haar eigen agenda het verbeteren van de onderlinge communicatie in het dorp. Daartoe is een Dorpsapp in het leven geroepen waarin berichten naar de aangesloten mensen (dat zijn er nu zo’n 90) kunnen worden gestuurd. Omdat het een informatieve app is, is er bewust voor gekozen om reageren onmogelijk te maken (éénrichtingsverkeer dus). De aanwezigen vinden het een goede, functionele en prettige app; wel vindt men dat de berichten niet te lang moeten zijn. Als je in de app-groep wilt worden opgenomen, stuur dan een berichtje met je 06-nummer naar het bestuur van Dorpsbelangen. Als de andere commissies een bericht op de Dorpsapp willen plaatsen, kan dat natuurlijk ook. Stuur dan je bericht naar één van de bestuursleden van Dorpsbelangen. Dorpsbelangen gaat nu ook starten met het opknappen van de Midlaarder website (www.midlaren.net); Arnoud Hageman gaat er mee aan de slag. Het zou mooi zijn als alle commissies daar een pagina op zouden hebben. Ook kan er in de Dorpsapp een link naar aanvullende informatie op onze website komen. Alle uitgebrachte Kabinetten zijn op de website te vinden. Met het Kabinet gaat het goed; er is doorgaans veel kopij. De redactie zou het leuk vinden als er meer spontane bijdragen van de dorpelingen komen en van de diverse commissies. De redactie ziet zich wel geconfronteerd met hogere drukkosten, maar kan zich doorgaans goed redden met alleen de advertentieopbrengsten (dat is ook het streven).

Een andere wens is het hebben van een ruimte voor de activiteiten in Midlaren. Vanuit Dorpsbelangen is er de wens om een eigen onderkomen te hebben waarin bijeenkomsten kunnen worden georganiseerd. Nu moet er worden uitgeweken naar de Rieshoek in Noordlaren, terwijl er eigenlijk iets in het eigen dorp zou moeten zijn. De IJsclub wil graag het gebouwtje op het sportveld uitbreiden en dan ook voorzien van water en riolering. Ook de machines en andere apparatuur kunnen daar dan in worden opgeborgen. We hebben afgesproken dat we in de komende tijd een viertal opties nader gaan uitwerken. De eerste is het blijvend gebruik maken van De Rieshoek. Nadeel is dat het niet in eigen dorp is, maar het is wel beschikbaar. Een andere optie is het gebouwtje op het sportveld uitbreiden. Je zou het alleen kunnen uitbreiden voor activiteiten en opslag voor de IJsclub en sportveldcommissie (optie 2), of nog verder kunnen vergroten voor bijeenkomsten (optie 3). De opties 2 en 3 is natuurlijk meer geld nodig, het moet bestemmingplantechnisch mogelijk zijn en omwonenden moeten ook akkoord zijn. Een 4e optie is mede gebruik maken van het nieuwe gebouw van de Scouting; daar komt een multifunctionele ruimte in, waar we gebruik van zouden kunnen maken (de gemeente en de Scouting hebben onlangs overeenstemming bereikt over de bouw van een nieuw gebouw bij het surfstrandje). Als alle opties zijn onderzocht, leggen we dat voor aan de leden van Dorpsbelangen.

De AED van Midlaren hangt al weer een groot aantal jaren aan de poort bij Roos Renting. Zo vaak als dat nodig is, vindt er onderhoud aan het apparaat plaats. Roeleke Ketelaar meldt dat ze het gevoel heeft dat er weinig mensen naar de herhalingscursussen komen. Daarmee zouden we dan te weinig opgeleide mensen hebben voor het bedienen van de AED en dat is zorgelijk. Overigens worden de herhalingscursussen van de dorpelingen door Dorpsbelangen betaald, dus daar kan het niet aan liggen. Samen met Roeleke gaat Dorpsbelangen bekijken hoe we de groep actief kunnen houden.

Tenslotte is er nog gesproken over het carbid schieten en het parkeren op ’t Brinkje. Er waren klachten binnengekomen over het lawaai van het carbidschieten, maar volgens de organisatoren is alles keurig netjes binnen de vergunning verlopen. Dorpsbelangen zal de overlast van het parkeren oppakken.